Společnost ZEOS Kamenice, s.r.o. je společně s mateřskou společností Zemědělské zásobování a nákup v Jihlavě, a.s. součástí Agro divize zemědělsko-potravinářské skupiny INTERLACTO GROUP.

Společnost hospodaří na Českomoravské vrchovině východně od krajského města Jihlavy a zaměřuje se na rostlinnou a živočišnou výrobu.

Rostlinná výroba je orientována na pěstování obilovin, jako je pšenice ozimá, ječmen ozimý a ječmen jarní, tritikále ozimé a tritikále jarní, dále na pěstování olejnin, jako je řepka ozimá. V neposlední řadě je pěstována kukuřice setá jako krmivo pro skot.

Pozemky se nachází v kopcovitém a členitém terénu s nadmořskou výškou od 550 m.n.m. do 620 m.n.m. Celkem obhospodařujeme 1.211 ha zemědělské půdy, z toho orná půda zaujímá 880 ha a trvalé travní porosty zaujímají 331 ha.

Živočišná výroba zahrnuje chov skotu českého černostrakatého plemene v celkovém počtu 650 ks, z toho je cca 220 ks krav. Hlavním výrobním zaměřením je produkce mléka.